Forcapil Forcapil Forcapil
Homepage > Produkte > Forcapil > Termat & kushtet
Faqja e internetit (website) e ARKOPHARMA Laboratoires - Termat & kushtet:


Kjo faqe interneti është pronë e Laboratorit ARKOPHARMA, shoqëri me përgjegjësi të kufizuara (SHPK/LTD) me nje bord drejtuesish dhe kapital prej 22 501 736 Euro.  Laboratori ARKOPHARMA është i regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë në regjistrin tregtar të kompanive të mëdha me numër identifikimi (NIPT/ NUIS) B 307 378 489, dhe seli në:


1ère avenue 2709m
LID de Carros Le Broc
06510 Carros Cedex
Francë


Të gjitha punimet grafike dhe tekstet (logot, imazhet, fotot, ilustrimet, përshkrimet, informacioni,...) të gjetura në këtë adresë janë pronë eskluzive e laboratorit ARKOPHARMA dhe partnerëve të tij, dhe mbrohen nga e drejta e kopjimit, e drejta e markës (emrit), dhe ligji i patentës, të përcaktuara nga Kodi i Pronësisë Intelektuale (Francë), dhe nga te gjitha të drejtat e tjera të njohura nga legjislacioni në fuqi.


Të gjithë individët që kanë paraqitur informacione nominative në këtë adresë, mund të ushtrojnë të drejtën e hedhjes, modifikimit ose shkurtimit të informacionit që lidhet me ata duke kontaktuar webmasterin.